HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật NSNN, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về chế độ kế toán HCSN do Nhà nước ban hành. Công tác kế toán trong đơn vị HCSN phải đảm bảo được tính thống nhất giữa kế toán và yêu cầu quản lý của nhà nước và đơn vị, đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của đơn vị…
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các tỉnh, Thành Phố, các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Nha xuất bản ti chính cho xuất bản cuốn sch;

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014

“HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:
Phần I. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Phần thứ nhất. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Phần thứ hai. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Phần thứ ba. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Phần thứ tư. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phần II. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ năm ngân sách 2014 )
(Căn cứ hệ thống MLNSNN ban hành theo QĐ số 33/2008/QĐ-BTC Ngày 2-6-2008 của Bộ Tài Chính cập nhật chỉnh sửa bổ sung theo các Thông tư hướng dẫn từ năm 2009 đến nay nhằm giúp cho các cán bộ kế toán dễ tra tìm)

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

Trong công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, bên cạnh việc sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản, ngân sách thì công tác đấu thầu, mua sắm cũng là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Để đảm bảo công tác đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước duy trì các hoạt động thường xuyên; mua sắm sử dụng vốn nhà nước cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; mua hàng dự trữ quốc gia…theo đúng quy định, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành những văn bản về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước như: Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;…

CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM, QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ NĂM 2014

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM

VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2014 ”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật đấu thầu năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014);

Phần thứ hai. Những quy định mới nhất về quản lý, xử lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;

Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014;

Phần thứ tư. Xử lý các tình huống đấu thầu, mua sắm tài sản công;

Phần thứ năm. Các tình huống về đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước;

Phần thứ sáu. Xử lý tình huống bán đấu giá tài sản nhà nước;

Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ tám. Quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ chín. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;

Sách dày 432 trang, khổ 20×28, Giá bìa 335.000đ/cuốn

Trân trọng giới thiệu!

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, để các hoạt động sự nghiệp thực sự vận hành theo cơ chế thị trường thì phải có phương hướng và giải pháp phát triển phù hợp. Một trong những biện pháp được quan tâm đó là hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị.

Với vai trò đó, công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có kế hoạch tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và để kiểm soát nguồn kinh phí; Tình hình sử dụng quyết toán kinh phí; Tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công; Tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành Ngân sách nhà nước được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén trong việc quản lý Ngân sách nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một tiết kiệm và hiệu quả cao.

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Mặt khác, công tác kế toán còn phải tuân thủ đúng các chế độ kế toán – tài chính của nhà nước quy định, cụ thể: TT số 57/2014/TT-BTC ngày 6-5-2014 sửa đổi về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; QĐ số 891/QĐ-TTg ngày 10-6-2014 về việc bổ sung vốn năm 2014 cho các địa phương; NĐ số 61/2014/NĐ-CP ngày 19-6-2014 sửa đổi, bổ sung về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh; QĐ số 28/2013/QĐ-VP ngày 18-4-2013 về Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công; TTLT số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-5-2014 về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước… Để giúp Kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách:

“SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Công tác tổ chức kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần II. Tìm hiểu các khái niệm trong đơn vị hành chính sự nghiệp và quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước;

Phần III. Tổng quan về phần mềm kế toán và mở sổ kế toán bằng phần mềm của đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần IV. Chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần V. Hướng dẫn mới nhất quản lý, điều hành và phát triển nguồn ngân sách nhà nước;

Phần VI. Chế độ kiểm soát chi tiêu nội bộ và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động;

Phần VII. Quy trình thanh tra, kiểm tra và kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VIII. Phương thức giao vốn, bổ sung nguồn vốn cho các địa phương và kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Phần IX. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 &QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Nắm bắt được tầm quan trọng này, ngày 14/06/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu trong Chỉ thị. Bên cạnh đó, để giúp các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng kinh phí tự chủ được giao, quản lý và sử dụng tài sản công đung muc đích, tiet kiem va co hieu qua, trong thời gian qua, Nha nước ta cung đa ban hanh mot so van ban hướng dan cu the ve cong tac chi tieu nay.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 & QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 & QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Để giúp các bộ, ngành cập nhật kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công tác đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước; quy định mới về quyết toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 & QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Phần thứ hai. Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công;

Phần thứ ba. Quy định về chế độ thu chi, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ tư. Thẩm quyền, thủ tục xác lập sở hữu, ưu tiên đầu tư mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ năm. Hướng dẫn chế độ định mức chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ sáu. Các tình huống về đấu thầu, mua sắm hàng hóa, tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;

Phần thứ bảy. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước;

Phần thứ tám. Mức phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước.

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN 2014

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 335.000 đồng

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách Nhà nước.
Công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén trong việc quản lý ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến vấn đề trên, cụ thể như sau: Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS). Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước. Công văn số 3051/TCT-KK ngày 18/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách Nhà nước và sửa chi tiêu báo cáo kế toán thuế… Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước. Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.
Để giúp Lãnh đạo và cán cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt những quy định mới về chế độ kế toán và chính sách tài chính. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN.

Phần 2: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI NHẤT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

Phần 3: HỆ THỐNG BIỂU MẪU KẾ TOÁN MỚI NHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ, GHI SỔ KẾ TOÁN (Đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Phần 4: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (Tabmis).

Phần 5: QUY CHẾ TỰ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC.

Phần 6: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014.

Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 8/2013).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 446 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

tham khảo thêm:

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Tài Thành – Vũ Thanh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 431
Giá bìa: 325.000 đồng
Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới hệ thống pháp luật về lĩnh vực thuế, kế toán, lao động, chính sách tiền lương,… thì lĩnh vực chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng rất được Đảng và Nhà nước quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn ngân sách, tài sản của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lĩnh vực nói trên như: Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao,…
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về chế độ chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách Nhà nước; minh bạch tài sản thu nhập; các tình huống về kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC, SỬ DỤNG TRỤ SỞ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.

Phần 2: CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TRONG CÁC CÔNG VIỆC TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TANG LỄ.

Phần 3: QUẢN LÝ, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 4: ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 5: ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 6: KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH VÀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP.

Phần 7: KIỂM TOÁN, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 8: MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ & SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sở Tài chính ban hành văn bản số 1237/STC-NS về việc hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014 ở địa phương

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
ngày 25-06-2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu được hướng dẫn trong Chỉ thị này được cập nhật đầy đủ trong cuốn sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

xây dựng dự toán ngân sách năm 2014

xây dựng dự toán ngân sách năm 2014

Nội dung sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 gồm
1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
2. Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
3. Những quy định mới nhất về chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;
4. Những quy định mới nhất về đầu tư, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước;
5. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
6. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

THEO KẾT QUẢ DỰ TOÁN SẼ PHÁT HÀNH SÁCH

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Tham khảo mục lục ngân sách nhà nước mới nhất hiện nay

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Phần I: Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước.

Phần II:Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Phần III: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung áp dụng tháng 02 – 2013

Phần IV: Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2013

Phần V: Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các quý, kinh phí ngân sách nhà nước.

muc luc nsnn 2013

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Phần VI: Quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2013,2014

 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2013,hướng dẫn thực hiện chế độ ngân sách nhà nước 2013
  
mục lục nsnn moi nhat

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2013,2014

Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Ngày 10-01-2013, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; và nhiều văn bản khác như sau: TT số 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 sửa đổi về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; QĐ số 01/2013/QĐ-TTg ngày 7-01-2013 Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; TT số 14/2013/TT-BTC ngày 05-02-2013 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 19/2013/TT-BTC ngày 20-02-2013 hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính; QĐ số 46/QĐ-BTC ngày 07-01-2013 Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Nhằm kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán nắm bắt vấn đề trên. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM 2013 – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)”
 
Nội dung cuốn sách bao gồm những vấn đề sau: 
Phần I. Luật Ngân sách nhà nước và Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (áp dụng năm 2013);
Phần II. Quy chế quản lý tài chính và chế độ kế toán mới đối với nguồn vốn ngân sách
Phần III. Hướng dẫn quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước
Phần IV. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan đơn vị
Phần V. Quy định mới về định mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước
Phần VI. Chế độ kiểm tra, thanh tra và kiểm toán ngân sách nhà nước.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước – Hướng Dẫn Quản Lý Tài Chính Sử Dụng Các Quỹ, Kinh Phí Trong Và Ngoài Ngân Sách Nhà Nước 2013

 

Nhằm góp phần tuyên truyền phổ biến rộng rãi pháp luật trong xã hội, đồng thời tạo điều kiện giúp cho các đơn vị và cá nhân tiện lợi trong học tập, nghiên cứu, vận dụng thực hiện đúng và đầy đủ các quy định liên quan đến các lĩnh vực nêu trên. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước – Hướng Dẫn Quản Lý Tài Chính Sử Dụng Các Quỹ, Kinh Phí Trong Và Ngoài Ngân Sách Nhà Nước 2013

 

Quyển sách gồm các phần như sau:

 

Phần thứ nhất. Hệ thống mục lục nhà nước 2013

 

Phần thứ hai. Hướng dẫn quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước

 

Phần thứ ba. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị; chế độ công tác phí

 

Phần thứ tư. Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí

 

Phần thứ năm. Văn bản mới về kiểm toán nhà nước và thanh tra các quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà

—————-–THAM KHẢO THÊM

Vừa qua Bộ tài chính đã cho ban hành Thông tư 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 28/06/2013 và các quy định mới nhất 2013, nhằm giúp cho các đơn vị trong cả nước có tài liệu để tra cứu tham khảo, NXB Tài chính cho ban hành:

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Tài liệu bao gồm các phần chính sau:

xây dựng dự toán nsnn 2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

PHẦN 2. QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC & HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC (TABMIS) & NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM TÀI SẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;

PHẦN 4. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 5. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH TÀI CHÍNH

PHẦN 7. HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

PHẦN 8. QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG VIÊN CHỨC VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC DÀNH CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 -Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước Ban hành: 25/06/2013 – Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành  24/05/2013-Thông tư 08/2013/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10/01/2013 -Quyết định 759/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 16/04/2013—Quyết định 654/QĐ-BTC năm 2013 bổ sung Quy trình quản lý thu ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 02/04/2013  – Quyết định 654/QĐ-BTC năm 2013 bổ sung Quy trình quản lý thu ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 02/04/2013—Thông tư 03/2013/TT-BYT hướng dẫn việc hạch toán ngân sách nhà nước áp dụng cho khoản viện trợ không hoàn lại do Bộ Y tế quản lý Ban hành 21/01/2013  -Quyết định 01/2013/QĐ-TTg về Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành 07/01/2013 —Quyết định 03/2013/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành 03/04/2013 –Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành 28/06/2013 —Thông tư 19/2013/TT-BTC hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 20/02/2013 –Quyết định 46/QĐ-BTC năm 2013 về Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 07/01/2013 –Thông tư 14/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 05/02/2013

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 27/02/2013  -uyết định 148/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành 21/01/2013 -Thông tư 11/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC và 107/2012/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 21/01/2013 –Quyết định 1503/QĐ-BTP năm 2013 ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp Ban hành: 19/06/2013

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá bán: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2013. 

Quy trình quản lý và kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

 

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GIÁ BIA: 325.000

Liên Hệ MAI PHƯƠNG 0978 718 705


giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & QUY TẮC ƯU TIÊN TRỪ NỢ, PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Ngày 19-05-2009, Bộ tài chính đã ban hành quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTC. Quyết định này quy định các quy trình, thủ tục thu, nộp tiền thuế và các khoản thu khác vào NSNN tại KBNN, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác kế toán thu ngân sách được nhanh chóng, chính xác; thống nhất dữ liệu số thu về thuế và các khoản thu khác của từng người nộp thuế giữa cơ quan thuế, KBNN, Hải quan và Tài chính. Để phù hợp với cơ chế quản lý tài chính hiện tại và tiếp tục nâng cao mức tự động hóa trong việc trao đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước giữa các đơn vị trong ngành Tài chính, ngày 02-04-2013, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTC nhằm bổ sung quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC.

 

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về quy trình thu, nộp ngân sách; quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi, tạm ứng qua KBNN… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
& QUY TẮC ƯU TIÊN TRỪ NỢ, PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH  VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013”

 áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ hai. Quy tắc ưu tiên trừ nợ, phát sinh và phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước (cập nhật, bổ sung áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ ba. Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thu ngân sách nhà nước;

Phần thứ năm. Quy chế thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

Phần thứ sáu. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về kiểm soát tổ chức tín dụng, chế độ tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước.

Sách dày 448 trang, Bìa cứng, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ công viên chức nhà nước

Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ, công chức , viên chức nhà nước

Cuốn sách gồm có các phần như sau:

DANH GIA CAN BO

Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ, công chức , viên chức nhà nước

Phần thứ nhất. Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Phần thứ hai. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Phần thứ tư. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay;

Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ sáu. Những quy định mới nhất về thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính là một nội dung rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đạo đức lối sống và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt công tác này, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 03-04-2013 của Bộ Giao Thông Vận Tải về nghiêm cấm cán bộ, công chức bộ giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt  của các lực lượng chức năng đối với vi hạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25-03-2013 của Bộ tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18-02-2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành hải quan; Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01-02-2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tìm hiểu và thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; những quy định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nhà xuất bản Lao động xin giới thiệu cuốn sách:

“NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC
TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

 

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ MAI PHƯƠNG – 0978 718 705

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Chế độ quản lý nhân sự quản lý tài chính kế toán trong đơn vị HCSN

Chế độ quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán… trong đơn vị HCSN

Cuốn sách được chia làm các  phần:

NHAN SU

Chế độ quản lý nhân sự quản lý tài chính kế toán trong đơn vị HCSN

Phần thứ nhất. Giải đáp về chế độ quản lý nhân sự tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Phần thứ hai. Giải đáp về chế độ quản lý thu chi tiền mặt, quản lý ngân sách nhà nước. Phần thứ ba. Giải đáp về chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản hàng hóa trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Phần thứ tư. Giải đáp về chế độ quản lý, sử dụng tài sản, giao quản lý tài sản ở các cơ quan, đơn vị  nhà nước. Phần thứ năm. Kiểm toán, kiểm tra tài chính, kế toán ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Phần thứ sáu. Những văn bản pháp luật mới nhất về quản lý tài sản, tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Dưới dạng câu hỏi đáp, cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những giải đáp tình huống, giải đáp vướng mắc, những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc. Hy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý ở cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh kinh tế  khó khăn như hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh  tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, việc quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý tài chính kế toán, sử dụng nguồn vốn nhà nước, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản hàng hóa công khai và minh bạch, có hiệu quả nhất, theo đúng quy định của pháp luật tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước là đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng

Nhằm giúp các cơ quan đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương của Nhà nước, của các Bộ ngành về các lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN -

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TIỀN MẶTGIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

 Sách dày 470 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ: MAI PHƯƠNG TEL 0978 718 705

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Nhằm cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, vận dụng thực hiện công việc Kế toán, xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách theo đúng pháp luật, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự  nghiệp 2013

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 cập nhật thêm các thông tư mới như:

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013…

1. Sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 khổ 19×27 cm, 512 trang, giá 320.000 đồng
2. Nội dung cuốn sách sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 gồm:

Phần thứ nhất: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Phần thứ hai: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN
Phần thứ tư: Quy định mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội nghị, phương tiện đi lại
Phần thứ năm: Chế độ mới về mua sắm, quản lý thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 có giá: 325 000 đồng