Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2013


Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2013

Kế toán kiểm toán quy trình thanh tra kiểm tra ngân sách nhà nước 2013

April 1, 2013 Leave a comment

Kế toán kiểm toán quy trình thanh tra kiểm tra ngân sách nhà nước 2013 CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Ngày 18-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 480/QĐ-TTg). Một trong các giải pháp thực hiện chiến lược là xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế … Read More »

Định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước 2013

March 14, 2013 Leave a comment

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  PHỤC VỤ TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Quy định về chế độ công tác phí, chi tiêu tiếp khách trong cơ quan đơn vị nhà nước; Phần thứ hai. Quy định về chế độ quản lý,  sử dụng và điều hành ngân sách nhà nước; Phần thứ ba. Tra cứu một số tình huống về chế độ … Read More »

Hướng dẫn thực hiện kế toán ngân sách nhà nước 2013

March 9, 2013 Leave a comment

Hướng dẫn thực hiện kế toán ngân sách nhà nước 2013, Chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nước năm 2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi lẽ đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân … Read More »

Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã phường thị trấn

March 9, 2013 Leave a comment

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Sách có các phẩn như sau: Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC. Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN … Read More »

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013

March 8, 2013 Leave a comment

 HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 03-2013)  TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2013”   Nội dung sách mục lục ngân sách nhà nước  bao gồm  các phần: Phần thứ nhất. Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước. Phần thứ hai. Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần thứ ba. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã … Read More »

SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT NĂM 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2103 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ 8/2012 Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách Nhà nước của một quốc gia. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế và các giao dịch thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ: từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước, điều hành, quản lý, kiểm … Read More »

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

March 2, 2013 Leave a comment

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã nỗ lực thắt chặt quản lý và xử lý vi phạm trong chi tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi công. Điều này được biểu hiện cụ thể bằng việc Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi tiêu ngân sách; cải thiện tính minh bạch chi ngân sách; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước; tăng cường … Read More »

KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau : Phần thứ nhất. Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Phần thứ hai. Chế độ kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tư Phần thứ ba. Hướng dẫn kế toán áp dụng cho bảo hiểm … Read More »

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HCSN 2013

March 2, 2013 Leave a comment

 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2013 Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau : Phần thứ nhất. Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản và kế toán trưởng Phần thứ hai. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Phần thứ ba. Hạch toán, quyết toán, quản lý vốn, kinh phí Ngân sách nhà nước 2013 Phần thứ tư. Hướng dẫn … Read More »

Hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong đơn vị hcsn 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 2013. Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:  Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC – Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán – Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán – Hệ thống … Read More »

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013, sách mới nhất

March 2, 2013 Leave a comment

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT – CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau: Phần … Read More »

Sơ đồ kế toán hạch toán xã phường thị trấn

December 13, 2012 Leave a comment

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội dung sách có các phần: Phần 1t: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn. Phần 2: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn Phần 3: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản – thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn Phần 4: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn Phần … Read More »

Phương pháp định khoản trong kế toán

December 13, 2012 Leave a comment

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN & THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP sách này có các phần chính: Phần 1. Tổ chức kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Phần 3. Phương pháp định khoản trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 4. Phương pháp thiết lập sơ đồ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. Phần 5. Hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán trong … Read More »

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

December 8, 2012 Leave a comment

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MỚ INHẤT Nội dung cuốn sách này bao gồm những phần: Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán ngân sách nhà nước; Phần IV. … Read More »

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

December 3, 2012 Leave a comment

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước hiện nay trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định, trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành … Read More »

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

December 3, 2012 Leave a comment

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 VÀ CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN MỚI TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”. Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp … Read More »

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s