Định mức dự toán 1172, 1173, 1776, 1091 bộ xây dựng ap dụng 2013Định mức dự toán sửa đổi theo quyết định 1172, 1091


Định mức dự toán xâu dựng sửa đổi áp dụng 2013
Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau
đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức
hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối
lượng công tác xây dựng như 100m2 vn khuơn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu
chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết
do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi …

Read More »


Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2013


Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2013
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1172/2012/QĐ-BXD NGÀY 26-12-2012 – ÁP DỤNG NĂM 2013  Công
bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định 1172/2012/QĐ-BXD
ngày 26-12-2012, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử
dụng vào việc lập v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Định mức dự
toán xây dựng công trình – Phần xy dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt
là …

Read More »
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s