TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT


TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT
THÉP
KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Hình bìa sách:tieu chuan thiet ke ket cau be tong Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu be tông  và bê tông cốt thép

Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các
tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1)
bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng
theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng
Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đọc, những nhà thiết kế và thi
công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành
ngành xây dựng.
Nhà xuất bản lao động hệ thống chọn lọc những tiêu chuẩn ban hành
mới trong lĩnh vực “ Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép, kết cấu thép, công trình chịu động đất”, bao gồm các tiêu chuẩn sau:
– TCVN 5574 : 2012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn
thiết kế
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn: TCXDVN 356 : 2006
– TCVN 9386-1:2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 1: quy
định chung,   tác động động đất và quy định với kết cấu nhà, tiêu chuẩn này
thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 375: 2006
– TCVN 9386-2 :2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 2: Nến
móng, tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
– TCVN 5575 : 2012 kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế tiêu chuẩn này
thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 338: 2005
– Quyết định số: 3560/QĐ-BKHCN Ngày 27-12-2012 của Bộ khoa học và
công nghệ  về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
– Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng về
hủy bỏ tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thay thế
GIÁ: 325.000 Đ/CUỐN
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s