BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT – ANH 2013


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

(  song ngữ )   VIET NAM-ENGLISHImage

MỤC LỤC

Phần thứ nhất……………………………………………………………………………………. 5

Bộ luật Lao động VÀ  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH……………….. 5

1.   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 10/2012/QH13 NGÀY 18-6-2012 CỦA QUỐC HỘI (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2013)…………………………………………………… 5

2.   LABOR CODE LAW NO 10/2012/QH13 PASSED ON 18JUNE 2012 BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALISTREPUBLIC OF VIETNAM     65

3.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương 127

4.   DECREE NO. 49/2013/NG-CP OF THE GOVERNMENT  DATED ON 14-05-2013 Regulating the implementation detail of some clauses i n the Labor Code about salary…………………………………………………………………………… 132

5.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động……………………………………………………………………………………………. 137

6.   DECREE No. 46/2013/ND-CP DATED 10-05-2013 BY THE GOVERNMENT Regulations detailing a number of articles of the Labor Code  about labor disputes…………………………………………………………………………………. 143

7.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động…………………………………. 149

8.   DECREE NO.45/2013/NN-CP DATED ON 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Regulating in details some articles of Labor law on working hours, break hours and labor safety, occupational safety………………………………………….. 160

9.   NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động……………………………………………………………………………………………. 171

10. DECREE NO.44/2013/ ND –CP DATED 10-5-2013 OF THE GOVERNMENT Detailing the implementation of a number of articles of the Labor Code  on labor contract…………………………………………………………………………………. 178

11. NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2013/NĐ-CP NGÀY 10-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động……………………………………………………………………….. 185

12. Decree No. 43/2013/NN-CP of the Government  dated May 10th, 2013 Guiding on Article 10 of Union Law on protecting the rights and responsibilities of union in representing and protecting the legitimate rights and interests of laborers.  190

13. NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2013/NĐ-CP NGÀY 08-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công………………………… 195

14. DECREE NO 41/2013/ND-CP MAY 08, 2013 THE GOVERNMENT Detailing the implementation of Article 220 of the Labor code on the list of units using laborers which may not go on strike and the settlement of requests of labor collectives in those units……………………………………………………………. 201

Phần thứ hai…………………………………………………………………………………… 207

quy định mới nhất về chế độ tiền Lương,  THÙ LAO, tiền thưởng 207

15. NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu          207

16. NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2013/NĐ-CP NGÀY 14-05-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu………………………… 213

http://sachluat.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s