BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2014


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGbo-luat-lao-dong-1-7-2013

BÌA SÁCH LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Điều 7. Quan hệ lao động

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II

VIỆC LÀM

Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm

Điều 10. Quyền làm việc của người lao động

Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm

Điều 13. Chương trình việc làm

Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

Chương III

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 15. Hợp đồng lao động

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động

Điều 26. Thử việc

Điều 27. Thời gian thử việc

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

.

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

Điều 46. Phương án sử dụng lao động

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

Mục 4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Mục 5. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Điều 53. Cho thuê lại lao động

Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động

Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại

Chương IV

HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 59. Học nghề và dạy nghề

Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Chương V

ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục 1. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Điều 65. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc

.

Mục 2. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể

Điều 67. Nguyên tắc thương lượng tập thể

Điều 68. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể

Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể

Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể

Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể

Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể

Mục 3. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập thể

Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước

Điều 76. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể

Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn

Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể

Mục 4. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP

Điều 83. Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 84. Thực hiện thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 85. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 86. Thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Mục 5. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

Điều 87. Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành

.

Điều 88. Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành

Điều 89. Thời hạn thoả ước lao động tập thể ngành

Chương VI

TIỀN LƯƠNG

Điều 90. Tiền lương

Điều 91. Mức lương tối thiểu

Điều 92. Hội đồng tiền lương quốc gia

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

Điều 94. Hình thức trả lương

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Điều 99. Trả lương thông qua người cai thầu

Điều 100. Tạm ứng tiền lương

Điều 101. Khấu trừ tiền lương

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Điều 103. Tiền thưởng

Chương VII

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

.

Điều 106. Làm thêm giờ

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Mục 2

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

Điều 109. Nghỉ chuyển ca

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

Điều 111. Nghỉ hằng năm

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Mục 3. NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Mục 4. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Điều 117. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt

Chương VIII

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Mục 1. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 118. Kỷ luật lao động

Điều 119. Nội quy lao động

Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Điều 129. Tạm đình chỉ công việc

Mục 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

.

Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chương IX

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 134. Chính sách của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 135. Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 136. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 2. TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 139. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 140. Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp

Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Điều 142. Tai nạn lao động

Điều 143. Bệnh nghề nghiệp

Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 146. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 3. PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 147. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Điều 148. Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 149. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 151. Thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 152. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Chương X

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Điều 153. Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ

Điều 154. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

Điều 157. Nghỉ thai sản

Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Điều 159. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai

Điều 160. Công việc không được sử dụng lao động nữ

Chương XI

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC

Mục 1. LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 161. Lao động chưa thành niên

Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên

Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

Điều 164. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi

Điều 165. Các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Điều 166. Người lao động cao tuổi

Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

Mục 3. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Điều 168. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Điều 171. Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Điều 173. Thời hạn của giấy phép lao động

Điều 174. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

Điều 175. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động

Mục 4. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Điều 176. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật

Điều 177. Sử dụng lao động là người khuyết tật

Điều 178. Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

.

Mục 5. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Điều 179. Lao động là người giúp việc gia đình

Điều 180. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

Điều 181. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Điều 182. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình

Điều 183. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động

Mục 6. MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC

Điều 184. Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

Điều 185. Người lao động nhận công việc về làm tại nhà

Chương XII

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

Chương XIII

CÔNG ĐOÀN

Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

Điều 191. Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động

Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Chương XIV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động

Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động

Điều 197. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Điều 198. Hòa giải viên lao động

Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động

Mục 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Mục 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở

Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Điều 208. Cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết

Mục 4. ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG

Điều 209. Đình công

Điều 211. Trình tự đình công

Điều 212. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động

Điều 213. Thông báo thời điểm bắt đầu đình công

Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công

Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp

Điều 216. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc

Điều 217. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc

Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công

Điều 219. Hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công

Điều 220. Trường hợp không được đình công

Điều 221. Quyết định hoãn, ngừng đình công

Điều 222. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Mục 5. TÒA ÁN XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

Điều 223. Yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 224. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 225. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 226. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 227. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 228. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 229. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 230. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 231. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 232. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 233. Xử lý vi phạm

Điều 234. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Chương XV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về lao động

Điều 236. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động

Chương XVI

THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động

Điều 238. Thanh tra lao động

Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động

Chương XVII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động

Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động

Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành kể từ 1-5-2013

THAM KHẢO THÊM TẠI : TRUNG TÂM SÁCH LUẬT

cập nhật mới nhất về lao động, lương, bảo hiểm, .. ĐIỆN THOẠI: 0978 718 705

Advertisements

One thought on “BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2014

  1. Pingback: MỨC LƯƠNG CƠ SỞ & HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG 2013,2014 | BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s