Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê


Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Theo đó, mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm lên đến 30 triệu đồng.

            Theo Nghị định này, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra thống kê, báo cáo thống kê, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê và lưu trữ tài liệu thống kê.

            * Đối với các vi phạm quy định trong hoạt động điều tra thống kê nhà nước:   Cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê; Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 300.000 đồng và mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng .

            * Đối với các vi phạm quy định về điều tra thống kê ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 15 triệu đồng và mức phạt cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi điều tra ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước không có quyết định điều tra, phương án điều tra hoặc lợi dụng điều tra thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

            * Đối với các vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đúng với mẫu biểu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

            * Đối với các vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng. Trong đó, đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính bị phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về phương pháp thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 7 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê.

            * Đối với vi phạm quy định về khai thác cơ sở dữ liệu thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 3 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 15 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 10 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 30 triệu đồng. Trong đó, đối với hành vi phổ biến những số liệu, tài liệu thống kê chưa được phép công bố nhưng không thuộc danh mục bí mật nhà nước bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật bị phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu thống kê: Tùy từng hành vi vi phạm có mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng và mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng.

            * Đối với vi phạm quy định về bảo mật thông tin của từng cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thống kê: Mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó.

            Tùy từng trường hợp mà các hành vi vi phạm nêu trên vừa bị phạt tiền, vừa bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

            Trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được Chính phủ quy định, Thanh tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 và Nghị định này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s