hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014


hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2014

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sở Tài chính ban hành văn bản số 1237/STC-NS về việc hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014 ở địa phương

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
ngày 25-06-2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… triển khai các nhiệm vụ, nội dung chủ yếu được hướng dẫn trong Chỉ thị này được cập nhật đầy đủ trong cuốn sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

xây dựng dự toán ngân sách năm 2014

xây dựng dự toán ngân sách năm 2014

Nội dung sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 gồm
1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
2. Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
3. Những quy định mới nhất về chế độ thu nộp, quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị nhà nước;
4. Những quy định mới nhất về đầu tư, mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước;
5. Tiêu chuẩn, định mức, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;
6. Quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

THEO KẾT QUẢ DỰ TOÁN SẼ PHÁT HÀNH SÁCH

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Tham khảo mục lục ngân sách nhà nước mới nhất hiện nay

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Phần I: Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngân sách nhà nước.

Phần II:Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Phần III: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã sửa đổi, bổ sung áp dụng tháng 02 – 2013

Phần IV: Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2013

Phần V: Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các quý, kinh phí ngân sách nhà nước.

muc luc nsnn 2013

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Phần VI: Quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s