QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN 2014


CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Qúy Long – Kim Thư
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 446
Giá bìa: 335.000 đồng

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách Nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách Nhà nước.
Công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước tại đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén trong việc quản lý ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến vấn đề trên, cụ thể như sau: Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 Quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS). Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước. Công văn số 3051/TCT-KK ngày 18/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách Nhà nước và sửa chi tiêu báo cáo kế toán thuế… Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước. Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.
Để giúp Lãnh đạo và cán cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt những quy định mới về chế độ kế toán và chính sách tài chính. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:

Phần 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN.

Phần 2: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI NHẤT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

Phần 3: HỆ THỐNG BIỂU MẪU KẾ TOÁN MỚI NHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ, GHI SỔ KẾ TOÁN (Đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Phần 4: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (Tabmis).

Phần 5: QUY CHẾ TỰ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC.

Phần 6: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014.

Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 8/2013).

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 446 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 335.000 đồng / quyển

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

tham khảo thêm:

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Tài Thành – Vũ Thanh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 431
Giá bìa: 325.000 đồng
Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới hệ thống pháp luật về lĩnh vực thuế, kế toán, lao động, chính sách tiền lương,… thì lĩnh vực chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng rất được Đảng và Nhà nước quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn ngân sách, tài sản của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản về lĩnh vực nói trên như: Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao,…
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và những người quan tâm cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về chế độ chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách Nhà nước; minh bạch tài sản thu nhập; các tình huống về kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC, SỬ DỤNG TRỤ SỞ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI.

Phần 2: CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TRONG CÁC CÔNG VIỆC TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, TANG LỄ.

Phần 3: QUẢN LÝ, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 4: ĐẤU THẦU, MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Phần 5: ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 6: KÊ KHAI, GIẢI TRÌNH VÀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP.

Phần 7: KIỂM TOÁN, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Phần 8: MỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ & SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

Giá: 325.000 đồng / quyển

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s